THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

08/04/2017

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Dệt May Thiên An Phát.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dệt May Thiên An Phát trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

– Thời gian: 14 giờ 00 Thứ hai, ngày 16 tháng 01 năm 2017

– Địa điểm: Hội trường tầng 4, Công ty Cổ phần Dệt may Huế, số 122 Dương Thiệu Tước, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Nội dung:

– Báo cáo thường niên của Công ty năm 2016.

– Báo cáo tài chính năm 2016.

– Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2016.

– Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty.

– Thông qua điều lệ sửa đổi Công ty.

– Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm soát tài chính năm 2017.

– Một số nội dung khác.

3. Thành phần tham dự đại hội:

– Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu Cổ phiếu của Công ty.

– Các Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội đề nghị mang theo giấy CMND, giấy ủy quyền (nếu có) để công tác kiểm tra Cổ đông tham dự Đại hội đảm bảo theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

– Để công tác tổ chức đại hội được chu đáo, để nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội cho người khác hoặc một trong các thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội của Công ty.) Fax hoặc Email gửi về Công ty trước 16h ngày 14/01/2017 theo địa chỉ: nhansu@thianco.com.vn; Fax: 054.3521101.

Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý Cổ đồng có quyền dự họp Đại hội đồng Cổ đông nhưng chưa nhận được thư mời do địa chỉ không đầy đủ hoặc không đăng kí số điện thoại liên hệ.

Trân trọng thông báo.