Preview Image

Dệt May – Đo nhiệt độ thị trường

Bản chất của thị trường là luôn biến động, điều đó vừa gây đau đầu các nhà kinh doanh, nhưng cũng tạo cơ hội mới cho những bộ óc kiệt xuất, và những ông lớn kinh nghiệm đầy mình.
08/04/2017
Preview Image

BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ “CHÍNH SÁCH CÔNG NGHIỆP QUỐC GIA CỦA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2035″

Tin tức trong ngành
Ngày 10-3-2017, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế "Chính sách công nghiệp quốc gia của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035".
08/04/2017